Mõniste Kool viis perioodil 05.09.2016 - 03.09.2018 ellu projekti "Mõniste huvikooli asutamine"

Projekti üldiseks eesmärgiks oli pakkuda piirkonna lastele (sh lasteaed), noortele ja täiskasvanuile rohkem võimalusi enesearendamiseks, kvaliteetseks vaba aja veetmiseks, ühistegevusteks, koostegemise harjumuse kujundamiseks. Projektiga aidatakse ka hoida ja populariseerida võru keelt ja kultuuri. 

Projekti otseseks eesmärgiks oli huvialaõppe tegevuste käivitamine muusika suunal, pillide ja pilliõppeks vajalike vahendite soetamine, pilliõppeks tingimuste loomine, pilliõppetundide läbiviimine vastavate õppekavade alusel.

Projekti raames toimuvad pillitunnid, soetatakse erinevaid pille ja tarvikuid, sisustatakse õppeklass vajalike vahenditega, viiakse läbi ühisüritusi kogukonnale ja piirkonna elanikele. Käesolevas projektis on arvestatud 840 pilliõppetunniga õppeaastas.

Projektipartnerid on Mõniste Kool, Kõrvipalu loometalu MTÜ ja Mõniste Avatud Noortekeskus, kes vastutavad käesoleva projekti eduka elluviimise eest. Projektipartnerid on allkirjastanud ühistegevuste kava, kus on seatud ühised eesmärgid, jagatud tööülesanded ja vastutus. Projekti koordineerib direktor Maarika Niidumaa.

Projekti rahastab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER programm projekti "Mõniste huvikooli asutamine" raames. Projekti kogumaksumus on 20 176,39 eurot, sellest toetus 18 150,65 eurot. Omaosaluse katab pilliõppijate omapanus ja Mõniste Vallavalitsus (Rõuge Vallavalitsus).

**************************************

Mõniste Kool viib perioodil oktoober 2018 kuni september 2019 ellu keskkonnateadlikkuse programmi projekti (nr 15089) "Mõniste laste loodusõppepäevad".  Projekti eesmärgiks on pakkuda õpilastele võimalusi kogemuslikuks õppeks, õpetada ja kasvatada keskkonnahoidlikku mõtteviisi.  Projekti toel toimuvad õppekäigud Elistvere loomaparki, Nopri talumeiereisse ja Järvemuuseumi (EMÜ Võrtsjärve õppekeskusesse).  Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 920 euroga.

Mõniste Kool viis perioodil september 2017 kuni 28 juuni 2018 ellu keskkonnateadlikkuse programmi projekti (nr 14165), "Mõniste laste keskkonnahariduslikud õppekäigud".


Projekti raames saavad nii lasteaia lapsed kui õpilased osaleda erinevates loodushariduslikes õppeprogrammides. Toimuvad õppekäigud ja õuesõppepäevad. Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kokku summas 1098,5 eurot.