Mõniste Kool asub Võrumaal Rõuge vallas Kuutsi külas. Esimesed andmed koolihariduse võimaldamisest siinkandis pärinevad 1730. aastast. Kool on pikaajaliste traditsioonidega Mõniste piirkonna hariduselu keskus. Mõniste lasteaed on töötanud alates 1962. aastast. Alates 2005. aastast on Mõniste Kool lasteaed-põhikool, mis tegutseb ühes majas. Alates 2016. a. novembrist tegutseb Mõniste Koolis huvikool - Mõniste Kooli Muusikapesa, mis on samuti Mõniste Kooli osa. 

 

Mõniste Kooli visiooniks on olla parim kool piirkonnas. Meie missiooniks on olla konkurentsivõimelist haridust pakkuv ja sotsiaalseid oskusi arendav kool, kus on hea õppida ja töötada.

 

Meie põhiväärtusteks on lapsekesksus, turvalisus, traditsioonid, koostöö ja looduslähedus. Põhiväärtuste sisu on selgitatud kooli arengukavas. Põhiväärtustes kajastub ka meie omanäolisus.

 

Koolis on võrdselt oluliseks peetud panustamist traditsioonide hoidmisse ja piirkonna ajaloo talletamisse kui ka kaasaegsete infotehnoloogiliste võimaluste arendamist ja innovatiivsetes arendustes osalemist.

Mõniste Koolis on: 

  • kaks liitrühma 

  • 9 klassikomplekti 

  • huvialakool, kus toimub õpe huvialaõppe õppekava alusel muusika valdkonnas

  • mitmeid põnevaid huviringe

 

Meie ülesandeks on tagada kõigile teeninduspiirkonna lastele võimalused alus- ja põhihariduse omandamiseks.  Meil saab omandada ka huvialaharidust muusika valdkonnas. Lisaks tegutsevad huviringid. 

Võib krohvist lõhnav, võib väga vana,

võib puust, võib klaasist olla koolimaja.

Kuid kooli nägu pole see, mis ees,

vaid hoopistükkis see, mis kooli sees. 

Koolis töötavad õpiabi rühmad ja igal koolipäeval on avatud pikapäevarühm. Tugisüsteemidest rakendame veel konsultatsioone ja järelevastamist, õppeaine- või käitumisalast tugiõpet, individuaalset õppekava, vajadusel lihtsustatud õppekava, arenguvestlusi koostöös lastevanematega, individuaalõpet, väikeklassis õpet, üksühele õpet. Koostööpartnerite abil kasutame vajadusel sotsiaalpedagoogi, psühholoogi, lastekaitsetöötaja jt erialaspetsialistide tuge. Andekust püüame märgata ja toetada nii ainetundides kui ka huviringide töös, lisaõppe ja TÜ teaduskooli abil. Õpilastel on võimalus osaleda huvialaringides. Ringide töö käivitamisel lähtutakse igal uuel õppeaastal eeskätt õpilaste huvist. Populaarsemad on olnud erinevad spordiringid. Aktiivselt tegutsevad noorkotkad ja kodutütred. Nii koolis kui lasteaias väärtustatakse võru keele ja omakultuuri hoidmist. Siinne keskkond soodustab ka õuesõppimist.  Aktiivselt on osaletud keskkonnaharidusprogrammides.

 

Kooli tugevusteks on õpetajate koostöö iga õpilase arengust lähtuval õppe- ja kasvatustööl ning õppetööd toetaval projektitööl. Meil on mõnus õpi- ja töökeskkond. Meie kooli iseloomustab spordi-, laulu- looduse- ja omakultuuri lembus. 

 

Mõniste Kool 
Võrumaa, Rõuge vald, Kuutsi 66018 tel +372 78 90619 e-post: kool@kuutsi.edu.ee