Valik dokumente:

Kooli arengudokumendid:

Mõniste Kooli arengukava aastateks 2017 kuni 2021

Mõniste Kooli arengukava aastateks 2013 kuni 2016

Mõniste Kooli sisehindamise aruanne 2012/2013 - 2014/2015

Mõniste Kooli sisehindamise aruanne 2008/2009 - 2011/2012

 

Õppekava:

Mõniste Kooli põhikooli õppekava 

​ainekavad on leitavad eraldi lehelt (avalehel: õppetundide ajad ja õppekavad)

Mõniste Kooli lasteaia õppekava

Huvialaõppe õppekava

Erinevad korrad:

Mõniste Kooli põhimäärus

Mõniste Kooli kodukord (kooli osas)

Mõniste Kooli lasteaia kodukord

 

Õpilase kooli vastuvõtmise kord  

Hindamise kord

Arenguvestluse läbiviimise kord

Loovtöö koostamise kord

Õpilasesinduse põhimäärus

Mõniste Kooli tervisenõukogu põhikiri

Nutiseadmete kasutamise kord Mõniste Koolis

Mõniste Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Rakendusplaanid, tegevuskavad:

          Mõniste Kooli üldtööplaan 2021/22

                   Lisa 1. Trimestrid

                   Lisa 2. Õppenõukogu tööplaan 2021/22

                  

Pikapäevarühma päevakava

Konsultatsioonide, järelevastamiste ajad 

Koolivaheajad

Eksamid, tasemetööd

Õppetundide kellaajad

Mõniste Kooli terviseedenduslike tegevuste kava

Kriisikäitumise tegevuskava

Mõniste Kooli lasteaia turvalisuse tegevuskava 

Juhendid, reeglid jms:

Õppetööks vajalike vahendite nimekiri

Meelespea õpilasele

Infoleht õppest puudumise ja puudumisest teavitamise kohta 

Korrapidamise reeglid (õpetajate)

Meetmed Mõniste Koolis õpilaste toetamiseks (ülevaade lapsevanemale)

Lisavõimalused Mõniste Kooli andekuse märkamiseks ja toetamiseks (info lapsevanemale)

 

Juhend käitumiseks äkkrünnaku korral ehk hädaolukorra lahendamise plaan (ei avalikustata kooli kodulehel)

Juhend käitumiseks tuleohu korral (ei avalikustata kooli kodulehel)

Mõniste Kooli tervisenõukogu põhikiri